Tłumaczenia przysięgłe charakteryzują się specyficznymi wymogami formalnymi i wykonywane są głównie na potrzeby organów państwowych – prokuratury, sądów i innych urzędów. Do ich realizacji konieczne są stosowne uprawnienia tłumacza przysięgłego. Taki zaprzysiężony tłumacz jest wpisany do rejestru tłumaczy prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości RP i specjalizuje się w przekładzie m.in.: świadectw, testamentów, aktów małżeństwa, urodzenia czy zgonu, pełnomocnictw oraz uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów.

Tłumacz przysięgły może także poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby.

Biuro KOMPUTEKST ma w swoim zespole doświadczonych tłumaczy przysięgłych wszystkich języków europejskich i głównych języków pozaeuropejskich. Każdy z naszych tłumaczy przysięgłych posiada specjalną pieczęć z nadanym mu numerem, którą otrzymuje po zaprzysiężeniu na tłumacza przysięgłego. Pieczęć zawiera także imię i nazwisko tłumacza oraz wskazanie języka, w którego zakresie posiada uprawnienia.